Possibly one the best architecture magazines around the globe

logoSC2013en

results

sc2013jury

Congratulations to all the winners!

Download the jury´s records.

HARBIN 哈尔滨

FIRST PRIZE  一等奖: 987TG

Yu Honglei; Zhang Yue; Sun Zexin; Wang Mohan 

SECOND PRIZE 二等奖: WQL51 

Xiao Yebao; Liu Zhen; Yi Hongzhou; Liu Junpeng 

HONOURABLE MENTION 荣誉提名奖: W25DF

Zhang Yan; Wang Yue; Liu Danyang; Hao Jing 

HONOURABLE MENTION 荣誉提名奖: 8H7X4

Javier Coronado Palomero; Luis Muñiz Ruiz 

FINALISTS 入围:

THGY4: Yu Chuang; Guan Mingsi; Jiang Hongyu; Li Yunan; Zhang Yingyi

W9421: Samuel Llovet

QWET1: Jiang Lanlan; Concepción de Carlos Rato; Meng Cheng; Lv Ning

26JD6: Carlos Gonzalez del Mazo

25LP9: Qu Zhang; Yang Shu

19WE2Wang Yixuan; Liu Qinrong; Huang Daoxuan; Li Shendao  (Instructor: He Yong) 

VIGO 维戈

FIRST PRIZE 一等奖WEG56

Yuan Wen,Shao Bing; Chen Xiangpeng; Luo Jia 

SECOND PRIZE 二等奖: S5G7N

Sergio Sañudo Babio; Lucía Salas Cobos

HONOURABLE MENTION 荣誉提名奖: 8DFA8

Xu Feng; Zhang Yameng 

HONOURABLE MENTION 荣誉提名奖: KL562

Pablo Xesús Fernandez Villoch; Maria Luisa Alonso Machado 

FINALISTS 入围:

C4C5T: Angel Romo Sandoval; Cristina Vilares Seijo

EG4Y5: Zhang Jianing

LM56T: Bi Maoyang; Zhou Yuxin; Ai Zhijing; Chen Peng

1LT56: Enrico Arbizzani; Laura Mezquita Gonzalez

ER56L: Xu Siqi

PU7ER: Carlos Berride Abalo